Website Disclaimer + Privacy (conform GDPR – Scroll down for English)

 

Deze website is eigendom van Moonweaver

Contactgegevens:

Adres maatschappelijk zetel: Zottegemstraat 17, 9688 Schorisse

Telefoon: +32 497734664

E-mail: esther@moonweaver.be

Ondernemingsnummer: BTW BE0763319130

RPR: Gent afdeling Oudenaarde

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Moonweaver of rechthoudende derden.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

 

Moonweaver levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Moonweaver kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Naam onderneming geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Moonweaver kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Moonweaver verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

 

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement ……………………… bevoegd.

 

 

Privacybeleid
Moonweaver verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht [bij … en] op [invoegen hyperlink en e-mailadres]. 

 

Verwerkingsdoeleinden

Moonweaver verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], (f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

-                 zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

-                 een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: esther@moonweaver.earth ;

 

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.  ‘First Party Cookies’ .U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geēnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Website Disclaimer + Privacy (in compliance with GDPR)

 

This website is the property of Moonweaver

Contact details

Address of registered office: Zottegemstraat 17, 9688 Schorisse (BELGIUM)

Phone: +32 497734664

E-mail: esther@moonweaver.be

Company number: VAT BE 0763319130

RPR: Gent; Afdeling, Oudenaarde

 

By accessing and using the website, you expressly agree to the following general terms and conditions.

 

Intellectual property rights

The content of this website, including trademarks, logos, drawings, data, product or company names, texts, images etc., is protected by intellectual property rights and belong to Moonweaver or rightful third parties.

 

Limitation of liability

The information on the website is of a general nature. The information is not adapted to personal or specific circumstances, and can therefore not be considered as personal, professional or legal advice to the user.

 

Moonweaver shall make every effort to ensure that the information provided is complete, correct, accurate and up-to-date. Despite these efforts, inaccuracies may occur in the information provided. Should the information provided contain inaccuracies or should specific information on or through the website be unavailable, [company name] will make every effort to rectify this as soon as possible.

However, Moonweaver cannot be held liable for any direct or indirect damage resulting from the use of the information on this website.

Should you find any inaccuracies in the information made available through the website, please contact the website administrator.

 

The content of the website (including links) may be adjusted, modified or complemented at any time without prior notice or notification. Moonweaver does not guarantee the proper functioning of the website and can in no way be held liable for a malfunction or temporary (un)availability of the website or for any form of damage, direct or indirect, resulting from access to or use of the website.

Moonweaver cannot under any circumstances be held liable to anyone in any direct or indirect, special or otherwise, for damage caused by the use of this or any other website, in particular as a result of links or hyperlinks, including, without limitation, all losses, work disruptions, damage to the user's programs or other data on the computer system, equipment, software, etc.

 

The website may contain hyperlinks to websites or pages of third parties, or indirectly refer to them. The inclusion of links to these websites or pages in no way implies an implicit approval of their content.

Moonweaver expressly declares that it has no control over the content or other features of these websites and cannot under any circumstances be held liable for their content or features or for any other form of damage resulting from their use.

 

Applicable law and jurisdiction.

This website is governed by Belgian law. In the event of disputes, the courts of the district of … shall be solely competent.

 

 

Privacy policy

Moonweaver processes personal data in compliance with this privacy statement. For further information, questions or comments on our privacy policy, please contact esther@moonweaver.earth

 

Processing purposes

Moonweaver collects and processes customers' personal data for customer and order management purposes (including customer administration, tracking orders/deliveries, invoicing, solvency monitoring, profiling and sending marketing and personalised advertising).

 

Legal basis (bases) for the processing

Personal data is processed based on Article 6.1. required for the implementation of an agreement, [(c) (required to satisfy a legal obligation)], required for the protection of our legitimate interest in entrepreneurship of the General Data Protection Act.

 

Retention period

Personal data processed for customer management will be stored for the time necessary to satisfy legal requirements (in terms of bookkeeping, among others).

 

Right to inspection, improvement, deletion, limitation, objection and transferability of personal data

The customer is at all times entitled to inspect their personal data and can correct it or have it corrected if it is incorrect or incomplete, have it removed, restrict its processing and object to the processing of personal data involving them based on Article 6.1 (e) or (f), including profiling based on these provisions.

Furthermore, the customer is entitled to obtain a copy (in a structured, standard and mechanically readable form) of their personal details and to have said personal details forwarded to another company.

In order to exercise the aforementioned rights, the customer is requested to:

-                 Adjust the settings of their customer account; and/or

-                 Send an e-mail to the following address: [to be completed].

 

Direct marketing

The customer is entitled to object free of charge to the processing of their personal data aimed at marketing.

 

Complaints

The customer has the right to file a complaint with the Belgian Privacy Protection Commission (35 Rue de la Presse, 1000 Brussels - commission@privacycommission.be).

 

Use of ‘cookies’

During a visit to the website, first cookies can be stored on your computer’s hard drive. A cookie is a text file placed by a website server in your computer’s browser or on your mobile device, whenever you visit a website. Cookies cannot be used to identify people, a cookie can only identify a machine.

 

You can adjust the settings on your Internet browser so that cookies are not accepted, that you receive a warning whenever a cookie is installed or that the cookies are subsequently removed from your hard drive. You can do this through your browser’s settings (using the help function). Do take into account that specific graphic elements may not appear correctly or that you will be unable to use specific applications.

 

By using our website, you agree with our use of cookies.